Pine marten reintroduction, survey and monitoring in Gwynedd

image53

OUR RELEASE PLAN - USING UK CAPTIVE PINE MARTENS

Rationale for the project

Zoological collections are an essential element in global conservation. Captive breeding and translocation become paramount during sudden scenarios that can affect wild population survival e.g. the emergence of pathogenic infections such as devil facial tumour disease (DFTD) in Tasmanian devil.


The ability to be able to successfully breed and release captive carnivores is therefore fundamental when we consider the background of predator population declines and regional extinctions. There is an identified need for further scientific studies to be conducted on carnivores in order to improve our understanding on how captivity affects survival in reintroductions .  


Two decades ago, the JNCC  recognised that there was a need to investigate the relative efficacy of captive bred red squirrels in conservation translocations. Subsequent research has shown that captive and wild born animals prove just as successful as sources for release. We note that, UK pine marten translocation protocols have to date only considered and used wild-born stock. Consequently, there is no experience in the use of captive bred pine martens.   


This study will address this knowledge gap whilst aiming to restore ecological function, trophic cascade and to improve resilience in the face of invasive grey squirrels. It will also enable wider genetic diversity and out breeding to occur by accelerating the rate of population increase in the context of Minimum Viable Population (MVP). The project will also reflect recommended strategic pine marten recovery  with a view to preventing grey squirrel reinvasion of Anglesey via natural predation. 


We consulted widely on our proposals, held drop-ins, evening slide show presentations and consulted widely with Natural Resources Wales experts. The 60 page plans were screened against IUCN International Standards.


What next...

We aim to obtain the next group of pine martens in the late summer of 2019.

image54

EIN CYNLLUN RHYDDHAU – GAN DDEFNYDDIO BELE’R COED OEDD MEWN CAETHIWED YN Y DEYRNAS GYFUNOL

Rhesymeg y prosiect

Mae casgliadau sŵolegol yn elfen hanfodol mewn cadwraeth fyd-eang. Mae bridio caeth a thrawsleoliad yn dod yn hollbwysig yn ystod senarios sydyn a all effeithio ar oroesiad poblogaeth wyllt e.e. ymddangosiad heintiau pathogenaidd fel clefyd tiwmor wyneb y diafol (DFTD) ar gythraul Tasmania. 


Mae'r gallu i allu bridio a rhyddhau cigysyddion caeth yn llwyddiannus felly yn sylfaenol pan fyddwn yn ystyried cefndir dirywiad poblogaeth ysglyfaethwyr a difodiant rhanbarthol. Mae angen canfyddedig bod angen cynnal astudiaethau gwyddonol pellach ar gigysyddion er mwyn gwella ein dealltwriaeth o sut mae caethiwed yn effeithio ar oroesiad mewn ail gyflwyniadau.  


Ugain mlynedd yn ôl, cydnabu'r JNCC fod angen ymchwilio i effeithlonedd cymharol gwiwerod coch a fagwyd mewn caethiwed mewn trawsleoli cadwraethol. Mae ymchwil dilynol wedi dangos bod anifeiliaid a aned mewn caethiwed a rhai a aned yn y gwyllt yr un mor llwyddiannus â’i gilydd ar gyfer eu rhyddhau. Rydym wedi nodi bod protocolau trawsleoli bele’r coed yn y Deyrnas Gyfunol hyd yma wedi defnyddio stoc a aned yn y gwyllt yn unig. O ganlyniad, nid oes unrhyw brofiad o ddefnyddio bele’r coed wedi'i fagu mewn caethiwed.  


Bydd yr astudiaeth hon yn mynd i'r afael â'r bwlch gwybodaeth hwn gan anelu at adfer swyddogaeth ecolegol, rhaeadru troffig a gwella gwytnwch yn wyneb gwiwerod llwyd ymledol. Bydd hefyd yn galluogi i amrywiaeth genetig ehangach a bridio ddigwydd trwy gyflymu cyfradd y cynnydd yn y boblogaeth yng nghyd-destun Isafswm Poblogaeth Hyfyw (MVP). Bydd y prosiect hefyd yn adlewyrchu adferiad argymelledig strategol bele’r coed gyda'r bwriad o atal gwiwerod llwyd yn adfeddiannu tir ym Môn trwy ysglyfaethu naturiol.  


Fe wnaethom ymgynghori’n eang ar ein cynigion, cynnal sesiynau galw heibio, cyflwyniadau sleidiau gyda'r nos ac ymgynghorwyd yn eang ag arbenigwyr Cyfoeth Naturiol Cymru. Cafodd y cynlluniau 60 tudalen eu sgrinio yn erbyn Safonau Rhyngwladol yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur.

Beth nesaf...

Ein nod yw cael y grŵp nesaf o’r belaod ddiwedd haf 2019.