Pine marten reintroduction, survey and monitoring in Gwynedd

Our Brilliant Pine Marten Survey Volunteers

Menter Fachwen

image1

All of our pine marten boxes are constructed by the great volunteer team at Menter Fachwen. A fabulous local partnership.

Checking Camera Footage

image2

In 2016 we established a network of wildlife cameras across Arfon and Anglesey. Volnteers check these every two weeks and record the species photographed.

Monitoring & Survey

image3

Local people across Arfon have attended our mammal monitoring, tracks and signs workshops.

Local Estate Staff

image4

Local estate staff have helped us erect pine marten boxes across Arfon District in northern Gwynedd.

Building Feeding Stations

image5

We have distributed over 200 red squirrel feeders all built by volunteers. Pine martens often visit these!

Local Schools

image6

Hundreds of local school children have joined us on fieldtrips to look at pine marten habitat around Bangor. On Anglesey they regularly see red squirrels!

Ein Gwirfoddolwyr Gwych sy’n Arolygu Bele’r Coed

Menter Fachwen

image7

Mae pob un o'n blychau coed yn cael eu hadeiladu gan dîm o wirfoddolwyr gwych ym Menter Fachwen. Partneriaeth leol wych.

Gwirio darn o Ffilm o’r Camera

image8

Yn 2016 fe wnaethom sefydlu rhwydwaith o gamerâu bywyd gwyllt ledled Môn ac Arfon. Mae gwirfoddolwyr yn gwirio'r rhain bob pythefnos ac yn cofnodi'r rhywogaethau y tynnwyd lluniau ohonynt.

Monitro ac Arolwg

image9

Mae pobl leol ledled Arfon wedi dod i’n gweithdai monitro, traciau ac arwyddion mamaliaid.

Staff Ystadau Lleol

image10

Mae staff stadau lleol wedi ein helpu i godi blychau i fele’r coed ledled Arfon yng ngogledd Gwynedd.

Gorsafoedd Bwydo Adeiladau

image11

Rydym wedi dosbarthu dros 200 o flychau dal bwyd gwiwerod coch sy'n cael eu hadeiladu gan wirfoddolwyr. Mae’r bele’n ymweld â'r rhain yn aml!  We have distributed over 200 red squirrel feeders all built by volunteers.

Ysgolion Lleol

image12

Mae cannoedd o blant ysgol lleol wedi ymuno â ni ar deithiau maes i edrych ar gynefin bele’r coed o amgylch Bangor. Ar Ynys Môn maent yn gweld gwiwerod coch yn rheolaidd!